Condicions generals de venda

Aquest document estableix les condicions per les quals es regeix la compra de serveis a través d’aquesta pàgina web (d’ara endavant, les “Condicions”). Aquestes condicions podrien ser modificades, per la qual cosa aconsellem llegir-les periòdicament ja que seran les vigents en el moment de la compra les que resultin aplicables al contracte.

 

Les nostres dades.

Aquesta pàgina web està operada sota la denominació espaikaya, amb domicili fiscal a El Bosc del Quer s/n, 08504 Sant Julià de Vilatorta, amb NIE X7412206L.

 

Les vostres dades i visites a aquesta pàgina.

La informació o dades personals que ens faciliti seran tractades d’acord amb allò establert a la nostra Política de Privacitat.

 

Serveis oferts.

Els productes oferts a través de la web són els serveis que la espaikaya presta i que consisteixen en classes de ioga -compreses individualment, mitjançant bons o per quotes mensuals o d’una altra durada-, tallers, retirs i altres activitats que puguin organitzar-se i les característiques i preus dels quals apareixeran en pantalla, i estaran disponibles per a la venda fins a fi de l’aforament que en cada cas es fixi, si escau. Les descripcions dels serveis es poden trobar a la web. espaikaya es reserva el dret de modificar l’oferta comercial presentada a la web (serveis, preus, promocions i altres condicions comercials o de serveis) en qualsevol moment. Posem tots els mitjans al nostre abast perquè es publiquin continguts veraces i sense errors tipogràfics. En cas que es produís algun error d’aquest tipus, aliè a la voluntat de la societat, es procedirà immediatament a corregir-lo.

 

Compres.

Formalització de la comanda. Per procedir a la compra el client haurà de seleccionar el producte que vulgui -tiquet d’1 sol ús, bo, quota, assistència a taller/retir-, segons les indicacions recollides a la pantalla. La decisió final d’adquirir-lo, amb el detall que apareix a la pantalla, es concreta a l’hora de clicar el botó “comprar”, cosa que implica l’acceptació del servei en les condicions indicades.

Totes les operacions de pagament realitzades on-line es duen a terme a través de la plataforma de pagament STRIPE (en endavant passarel·la de pagament) que utilitza un servidor segur, basat en l’estàndard SSL, que per mitjà d’un sistema d’encriptació, que impossibilita l’accés a les dades per part de tercers. A través de lapassarel·la de pagament, el client podrà efectuar el pagament mitjançant la seva targeta de credit o el seu compte a PayPal® . La passarel·la de pagament és l’encarregat de fer el cobrament i de transferir-lo a espaikaya de manera que ni espaikaya ni cap tercera persona tindrà accés a les dades bancàries del client.

Si el client necessita una factura ho haurà de sol·licitar així facilitant el seu número d’identificació fiscal (NIF, NIE o DNI). La confirmació de comanda que el client rep al seu correu electrònic és només un comprovant de compra sense validesa com a factura. La factura, si s’ha sol·licitat, serà enviada per espaikaya per correu electrònic al compte d’e-mail que el client hagi indicat, en el termini més breu possible i sempre dins dels 30 dies següents a la compra.

 

Preu i Pagament.

El preu de cada producte/servei serà el que en cada moment aparegui a la pàgina web, excepte error manifest. Si existís un error tipogràfic en un preu i un client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, espaikaya ho comunicarà al client que tindrà dret a rescindir la compra sense cap cost. Si no fos possible posar-se en contacte amb el client, la comanda es considerarà cancel·lada, i es tornaran al client les quantitats que hagués abonat.
Els preus inclouen l’IVA tal com estableix la normativa vigent per a persones físiques o jurídiques residents a Espanya.

 

Garantia de seguretat.

Totes les operacions de pagament realitzades on-line es duen a terme a través de la plataforma de pagament STRIPE (en endavant passarel·la de pagament) que utilitza un servidor segur, basat en l’estàndard SSL, que per mitjà d’un sistema d’encriptació, que impossibilita l’accés a les dades per part de tercers. A través de lapassarel·la de pagament, el client podrà efectuar el pagament mitjançant la seva targeta de credit o el seu compte a PayPal® . La passarel·la de pagament és l’encarregat de fer el cobrament i de transferir-lo a espaikaya de manera que ni espaikaya ni cap tercera persona tindrà accés a les dades bancàries del client.

 

Enviaments.

En tractar-se de serveis a consumir al domicili de la societat, o lloc que si s’escau s’indiqui -al qual haurà d’acudir el client- no procedeix cap regulació sobre enviaments.

 

Devolucions.

Donades les característiques dels serveis oferts, en general no procedirà cap devolució una vegada realitzat el pagament quan es refereixi a classes soltes, bons o quotes habituals, que es regiran per les seves condicions d’ús especificades per a cadascuna.
En el cas de tallers i/o retirs, s’establiran cas per cas les condicions en què pugui ésser procedent la devolució després d’efectuat el pagament.

 

Legislació i jurisdicció.

Aquestes Condicions s’interpretaran d’acord amb la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s’aplica subsidiàriament en tot allò que no s’hi hagi previst. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions de Venda, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

 


Última revisió 20 de desembre 2022